عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/11 1399/12/25 دوشنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 4 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/12/5 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 3 محبوبه رمضان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:50 1,422,028 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 2 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 19:00-21:00 1,422,028 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,422,028 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 2 مرضیه ناظریان ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/1 1399/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:30-20:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 مرضیه ناظریان ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/3 1399/11/4 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:30-20:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 حدیثه محبوبی کینچاه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 نگین حدادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/9 1399/12/3 شنبه - دوشنبه 18:00-19:30 1,284,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1399/10/14 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,290,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 2 زهره مقیسه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1399/11/5 1399/12/14 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7050;#بنفشه امامپور 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 14:15-15:30 1,467,890 مجازی ثبت نام