عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 حدیثه محبوبی کینچاه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 3 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-15:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 2 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-15:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-15:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/3 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 مهدیه اسمعیل زاده آهندانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:20 1,376,148 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 شهره درویش نارنج زن 1399/10/1 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 نگار قدمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/11 1399/11/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/9 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7050;#بنفشه امامپور 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 13:00-14:15 1,467,890 مجازی ثبت نام