عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1399/10/8 1399/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:20 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/10 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:15-19:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#106;#عزیزه محمدحسینی 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5498;#زهرا رحیم زاده 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5842;#زهرا صدری 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 طاهره صالحی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - سه شنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 13:00-14:30 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1399/11/5 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7050;#بنفشه امامپور 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 15:30-16:45 1,467,890 مجازی ثبت نام