عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 16:10-17:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 4 مریم راحمی زاده زن 1399/10/22 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 1,400,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 3 مریم راحمی زاده زن 1399/10/22 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 1,000,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5534;#مریم راحمی زاده 1399/10/22 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 974,771 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5534;#مریم راحمی زاده 1399/10/1 1399/11/8 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#942;#منیره تقوی پور 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#106;#عزیزه محمدحسینی 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5498;#زهرا رحیم زاده 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1399/11/4 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr) - کلاس 2 معصومه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/2 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,400 مجازی ثبت نام