عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 8 مهری رحمانی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 7 مهری رحمانی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 6 مهری رحمانی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 5 مهری رحمانی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 4 ناهید گل فام سرخابی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 3 ناهید گل فام سرخابی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 2 ناهید گل فام سرخابی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم (جزء سی) - کلاس 1 ناهید گل فام سرخابی زن 1399/10/24 1399/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد