عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/9/25 1399/12/15 پنج شنبه 11:00-12:00 701,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1399/9/29 1399/10/30 چهارشنبه 08:30-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/10/15 1399/11/6 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 917,400 مجازی ثبت نام
اینترنت - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/10/6 1399/10/18 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 2 محبوبه نجفی نصب زن 1399/12/6 1399/12/20 چهارشنبه 16:00-18:00 458,710 حضوری ثبت نام
اینترنت - کلاس 1 امید بردبارماسوله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/12/10 1399/12/17 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 366,980 مجازی ثبت نام