عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 فاطمه قربانی زن 1399/10/20 1399/12/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 7,798,166 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 بهناز فاروقی زن 1399/10/20 1399/12/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 7,798,166 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 فاطمه قربانی زن 1399/10/20 1399/12/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 13:00-17:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 بهناز فاروقی زن 1399/10/20 1399/12/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 فاطمه قربانی زن 1399/10/20 1399/12/20 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-16:00 7,339,450 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4726;#سمانه متین 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 8,256,882 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 سمانه متین;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 4,954,129 مجازی ثبت نام
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 سمانه متین;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 8,256,882 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 افسانه باورصاد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 8,256,882 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 راحله اکبری قانع;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 8,256,882 مجازی ثبت نام
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 احترام السادات میردهقان تفتی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 8,256,882 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 مریم یمینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 8,256,882 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#616;#زهرا پیرهادی زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 6,422,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 7,033,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 نفیسه نظری زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-11:30 4,130,000 حضوری ثبت نام
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 نفیسه نظری زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-11:30 7,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 زهرا جعفری فرد زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 8,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 سعیده بلالی مهیاری زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 3,853,212 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 سعیده بلالی مهیاری زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 6,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4409;#زهرا میرزاباباعلیائی 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 6,330,300 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 ام لیلا باغبانپوری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 6,422,019 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#612;#ام لیلا باغبانپوری 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 6,422,019 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 ام لیلا باغبانپوری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/1 1399/12/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 6,422,018 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 غزاله فرخی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 6,423,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد