عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی12(ژورنال دوزی) - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1399/10/29 1399/12/25 دوشنبه 16:00-18:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی12(ژورنال دوزی) - کلاس 1 فاطمه دسکره زن 1399/10/6 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,376,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی12(ژورنال دوزی) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/13 چهارشنبه 12:00-13:00 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی12(ژورنال دوزی) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1399/10/20 1399/12/30 سه شنبه 13:00-14:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد