عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تثبیت محفوظات(ده جزء دوم) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7173;#سکینه کرمی خرم 1399/10/1 1399/12/29 پنج شنبه 10:30-12:00 321,110 مجازی ثبت نام