عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/25 1399/11/15 پنج شنبه 16:00-17:30 963,303 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 الهام آهنگریان زن 1399/10/1 1399/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 1,055,045 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 الهام آهنگریان زن 1399/10/1 1399/12/28 چهارشنبه 15:00-16:00 1,055,045 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 الهام آهنگریان زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه 15:00-16:00 1,055,045 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری 1399/11/25 1399/12/28 چهارشنبه 16:30-18:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری 1399/11/25 1399/12/28 چهارشنبه 11:00-12:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری 1399/9/26 1399/11/22 چهارشنبه 19:00-20:30 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7190;#محبوبه موذنی طرقی 1399/10/1 1399/11/30 چهارشنبه 17:30-18:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7190;#محبوبه موذنی طرقی 1399/10/1 1399/11/30 دوشنبه 17:30-18:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/14 1399/12/10 یکشنبه 14:00-15:00 1,192,670 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/14 1399/12/10 یکشنبه 10:45-12:00 1,192,670 مجازی ثبت نام