عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری 1399/9/26 1399/11/22 چهارشنبه 16:30-18:00 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری 1399/9/26 1399/11/22 چهارشنبه 11:00-12:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1399/10/27 1399/12/27 شنبه 16:00-17:30 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1399/10/21 1399/12/24 یکشنبه 13:00-14:30 733,944 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7042;#درسا سیاکی زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه 12:00-13:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 محبوبه موذنی طرقی ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 چهارشنبه 16:00-17:00 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7190;#محبوبه موذنی طرقی 1399/10/10 1399/11/23 دوشنبه 18:30-19:30 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7190;#محبوبه موذنی طرقی 1399/10/15 1399/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 محبوبه موذنی طرقی ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/29 چهارشنبه 16:00-17:00 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 محبوبه موذنی طرقی ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه 18:30-20:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1399/10/29 1399/12/26 شنبه 16:00-17:30 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/23 1399/12/19 سه شنبه 15:00-16:30 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/11/9 1399/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 0 مجازی ثبت نام