عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/20 1399/11/30 شنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 1,284,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/13 1399/11/14 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,284,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 3 مهسا نجفی پگاه زن 1399/10/20 1399/11/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1399/10/21 1399/11/26 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1399/10/20 1399/11/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 زهرا زنگنه بیغشی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 3 میترا معمرگنجین زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 2 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - پنج شنبه 13:45-15:00 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 میترا معمرگنجین زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1399/10/1 1399/12/25 پنج شنبه 10:00-11:30 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5109;#معصومه اسدی 1399/10/23 1399/11/28 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 1,284,400 مجازی ثبت نام