عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 7 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/21 1399/11/19 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/22 1399/11/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/22 1399/11/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/23 1399/11/14 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/7 1399/10/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/6 1399/10/24 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1399/10/6 1399/10/24 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 1 فریبا عبدالوندی زن 1399/10/21 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت نام