عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 2 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/10 یکشنبه 16:00-18:00 4,220,000 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/24 دوشنبه 16:00-18:00 3,720,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#4849;#حسام نامی 1399/10/9 1399/12/12 سه شنبه 16:00-18:00 5,064,220 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#4849;#حسام نامی 1399/10/7 1399/12/10 یکشنبه 16:00-18:00 4,220,190 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#4849;#حسام نامی 1399/10/8 1399/12/11 دوشنبه 16:00-18:00 3,669,730 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/10 یکشنبه 18:00-20:00 3,486,240 مجازی ثبت نام