عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 سیما جلالی نژاد زن 1399/11/4 1399/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 سیما جلالی نژاد زن 1399/11/4 1399/12/27 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 مژگان درفکی زن 1399/10/18 1399/12/27 پنج شنبه 11:00-12:00 1,238,532 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 8 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-14:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 7 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-14:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 6 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 5 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 4 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 مریم بهرامی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 سیده لیلا میرحاجیانی زن 1399/12/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 سیده لیلا میرحاجیانی زن 1399/11/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 سیده لیلا میرحاجیانی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1399/11/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 معصومه مسلمی تجره رودی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/21 1399/12/29 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 733,945 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/15 1399/12/4 دوشنبه 11:30-12:30 1,100,920 مجازی ثبت نام
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/15 1399/12/4 دوشنبه 10:30-11:30 1,100,920 مجازی ثبت نام