عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 1 مهری قائدی زن 1399/10/28 1399/12/24 یکشنبه 10:00-12:30 1,798,166 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 1 فاطمه دسکره زن 1399/10/6 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,376,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 2 معصومه عبادی زن 1399/10/27 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 1 معصومه عبادی زن 1399/10/25 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 2 فاطمه خلیلی زن 1399/10/15 1399/12/28 یکشنبه - دوشنبه 11:30-13:00 965,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 1 فاطمه خلیلی زن 1399/10/15 1399/12/28 یکشنبه - دوشنبه 10:00-11:30 965,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 1 الهام شکری زن 1399/10/1 1399/12/25 سه شنبه 09:00-12:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/8 1399/11/27 دوشنبه 13:30-14:30 917,431 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 9 (الگو و دوخت ضخیم دوزی) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1378;#فاطمه صغری محمدی 1399/10/24 1399/12/26 چهارشنبه 13:30-14:00 917,432 مجازی ثبت نام