عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 افسون یوسفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/25 شنبه 16:00-19:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 نرگس خاتون انبوئی زن 1399/11/3 1399/12/27 چهارشنبه 16:00-17:00 734,480 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 نرگس خاتون انبوئی زن 1399/11/1 1399/12/3 چهارشنبه 16:00-17:00 734,480 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 شبنم اینانلو زن 1399/10/1 1399/12/20 پنج شنبه 10:00-12:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 شبنم اینانلو زن 1399/10/1 1399/12/20 پنج شنبه 10:00-12:00 1,422,019 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مینا برخورداری زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 16:00-17:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 16:00-17:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 فهیمه اوسطی زن 1399/11/1 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 فهیمه اوسطی زن 1399/10/14 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 779,800 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مريم غضنفری زن 1399/10/14 1399/12/30 پنج شنبه 10:30-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مريم غضنفری زن 1399/10/14 1399/12/30 پنج شنبه 10:30-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 سارا گرجی زن 1399/11/1 1399/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 15:45-16:45 917,431 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سارا گرجی زن 1399/10/1 1399/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 1,100,917 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سارا گرجی زن 1399/10/20 1399/11/20 شنبه - دوشنبه 11:00-12:15 733,944 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سارا بیستونی زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد