عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاخته مشهودی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/10/24 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,100,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 افسانه صادری نمین زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,376,148 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 افسانه صادری نمین زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,376,148 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 افسانه صادری نمین زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 1,376,148 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 هانیه رضاپوربرآباد زن 1399/10/21 1399/11/21 یکشنبه - سه شنبه 13:00-15:00 1,192,660 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 صدیقه رضی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 2,020,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 نیره علیدادی زن 1399/10/25 1399/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 733,946 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/13 1399/12/2 شنبه 11:30-12:30 1,100,920 مجازی ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/13 1399/12/2 شنبه 10:30-11:30 1,100,920 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6073;#امیرحسین راه نمائی 1399/10/27 1399/11/29 شنبه 12:00-13:00 1,000 مجازی ثبت نام