عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 1 (C.E.F.S.A 1) Objective First a - کلاس 3 سیدعلی سادات باریکانی مرد 1399/11/1 1399/11/29 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 3,669,726 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 1 (C.E.F.S.A 1) Objective First a - کلاس 2 سیدعلی سادات باریکانی مرد 1399/9/26 1399/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,863 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 1 (C.E.F.S.A 1) Objective First a - کلاس 1 سیدعلی سادات باریکانی مرد 1399/9/26 1399/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 1 (C.E.F.S.A 1) Objective First a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4363;#سید داود غمیلوئی 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:10-16:30 1,376,147 مجازی ثبت نام