عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 مهناز حقیقی فشی زن 1399/10/1 1399/12/15 شنبه 10:00-12:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 3 حمید آقائی دنیق زن 1399/10/23 1399/12/26 سه شنبه 15:00-17:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 فرید مظفر زاده مرد 1399/10/22 1399/12/25 دوشنبه 16:00-19:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 فرید مظفر زاده زن 1399/10/22 1399/12/25 دوشنبه 13:00-16:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 توران قائدی کجویی زن 1399/9/30 1399/12/24 یکشنبه 10:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 توران قائدی کجویی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/25 1399/12/26 سه شنبه 12:00-18:00 3,027,524 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 توران قائدی کجویی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 3,670,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 3 فرید مظفر زاده زن 1399/10/18 1399/12/28 چهارشنبه 14:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 فرید مظفر زاده مرد 1399/10/18 1399/12/28 چهارشنبه 15:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 زهره طاهری محمود آبادی زن 1399/10/7 1399/12/29 شنبه 12:30-14:30 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 طاهره ونک مرد 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 16:00-17:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 طاهره ونک زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 14:00-16:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 طاهره ونک زن 1399/10/13 1399/10/30 یکشنبه 14:00-19:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 طاهره ونک زن 1399/10/7 1399/10/30 یکشنبه 14:00-19:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 3 علی کرم طاهری کنگرشاهی مرد 1399/10/21 1399/12/25 یکشنبه 09:00-11:00 1,815,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 علی کرم طاهری کنگرشاهی زن 1399/10/15 1399/12/20 یکشنبه 10:00-11:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 علی کرم طاهری کنگرشاهی مرد 1399/10/11 1399/12/20 یکشنبه 13:30-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد