عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 3 عاطفه کامرانی زن 1399/11/1 1399/11/10 چهارشنبه 09:00-12:00 900,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 عاطفه کامرانی زن 1399/10/10 1399/10/23 پنج شنبه 09:00-11:00 900,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 عاطفه کامرانی زن 1399/10/1 1399/10/10 پنج شنبه 09:00-12:00 900,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 11 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 10 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 9 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 7 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 6 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 5 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 4 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 3 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه 09:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 21 سمیرا فراهانی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 20 فاطمه مزینانی زن 1399/11/1 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 19 نسیم کنشلو زن 1399/10/29 1399/11/30 دوشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 18 نسیم کنشلو زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-14:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 17 سمیرا فراهانی زن 1399/10/22 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 16 فاطمه مزینانی زن 1399/10/22 1399/10/30 دوشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 15 سمیرا فراهانی زن 1399/10/22 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 14 سمیرا فراهانی زن 1399/10/21 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 13 نسیم کنشلو زن 1399/10/15 1399/10/30 دوشنبه 10:00-17:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 12 نسیم کنشلو زن 1399/10/15 1399/10/30 دوشنبه 10:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 11 نسیم کنشلو زن 1399/10/15 1399/10/30 دوشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 10 شیدا داعی زن 1399/10/15 1399/10/30 دوشنبه 10:00-17:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 9 شیدا داعی زن 1399/10/6 1399/10/30 شنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 8 فاطمه مزینانی زن 1399/10/4 1399/10/30 شنبه 10:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 7 فاطمه مزینانی زن 1399/10/2 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 6 سمیرا فراهانی زن 1399/10/2 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 5 سمیرا فراهانی زن 1399/10/2 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 4 سمیرا فراهانی زن 1399/10/2 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 3 سمیرا فراهانی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - دوشنبه 10:00-12:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 شیدا داعی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - دوشنبه 10:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 سمیرا فراهانی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - دوشنبه 10:00-12:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 2 سیدکمال موسوی مرد 1399/10/30 1399/11/2 سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی زن 1399/10/25 1399/12/7 سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1399/11/5 1399/12/30 سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد