عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 میترا رستمی اصانلو زن 1399/10/21 1399/11/21 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 مریم صادقی مالواجردی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/17 1399/11/11 شنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 1,500,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 15:30-17:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1399/10/2 1399/12/29 یکشنبه 15:30-17:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1399/10/2 1399/12/29 شنبه 17:30-19:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1399/10/13 1399/12/2 شنبه 17:30-19:00 1,650,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 سودابه فرضی پور زن 1399/10/15 1399/12/4 دوشنبه 15:00-16:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد