عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 8 محمود سرمدی مرد 1399/10/5 1399/10/30 چهارشنبه 16:00-19:00 5,504,587 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 7 محمود سرمدی زن 1399/10/5 1399/10/30 چهارشنبه 12:00-15:00 5,504,587 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 6 محمود سرمدی زن 1399/10/26 1399/12/22 پنج شنبه 11:00-14:00 8,256,881 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 5 محمود سرمدی مرد 1399/10/26 1399/12/22 پنج شنبه 17:00-20:00 8,256,881 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 4 محمود سرمدی زن 1399/10/26 1399/12/22 پنج شنبه 14:00-17:00 8,256,881 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 3 محمود سرمدی زن 1399/10/26 1399/12/22 جمعه 16:00-20:00 16,513,762 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 2 محمود سرمدی مرد 1399/10/26 1399/12/22 جمعه 12:00-16:00 16,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و سخنوری (مقدماتی) - کلاس 1 رضا تفکری مرد 1399/11/1 1399/12/30 چهارشنبه 16:30-18:00 3,960,000 حضوری ثبت نام