عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 مريم محمودی فرید;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/22 دوشنبه 12:00-13:00 321,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 نفیسه پلنگی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 مريم محمودی فرید;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/14 1399/11/30 یکشنبه 12:00-13:00 366,972 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 زهرا سادات ميرطاهری زن 1399/10/15 1399/12/28 دوشنبه 10:00-11:00 160,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد