عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت مربی گری مهد و پیش دبستان -آزمایشی - کلاس 1 زهرا نقی زاده موغاری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 3,375,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت مربی گری مهد و پیش دبستان -مربی محور - کلاس 1 زهرا نقی زاده موغاری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 3,375,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت مربی گری مهد و پیش دبستان -آزمایشی - کلاس 1 زهرا نقی زاده موغاری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/18 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-18:00 3,375,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت مربی گری مهد و پیش دبستان -مربی محور - کلاس 1 زهرا نقی زاده موغاری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/2 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-12:00 3,375,000 مجازی ثبت نام