عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 اعظم مقیسه زن 1399/11/1 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:30-16:30 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 نرگس قهرمانی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 2 رویاء زینال زاده زن 1399/10/21 1399/11/7 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 600,000 حضوری ثبت نام
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 رویاء زینال زاده زن 1399/10/15 1399/11/22 شنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 600,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 2 فریبا عبدالوندی زن 1399/10/23 1399/11/21 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت نام
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 فریبا عبدالوندی زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه 18:00-19:00 917,432 حضوری ثبت نام