عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرزو زهبی زن 1399/10/1 1399/12/15 چهارشنبه 12:00-15:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 3 ریحانه لطفی زن 1399/10/17 1399/12/20 چهارشنبه 10:00-15:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 2 مینا کوهپایه زاده اصفهانی زن 1399/10/9 1399/11/21 سه شنبه 09:00-12:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 مینا کوهپایه زاده اصفهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/9 1399/11/28 دوشنبه 14:00-19:30 3,669,725 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 7 محسن ثقفی زن 1399/10/21 1399/12/24 یکشنبه 10:00-12:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 6 محسن ثقفی زن 1399/10/21 1399/12/24 یکشنبه 10:00-12:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 5 سپهر لشگری زن 1399/10/18 1399/12/28 پنج شنبه 09:00-11:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 4 سپهر لشگری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/18 1399/12/21 پنج شنبه 13:00-14:30 3,000,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 3 فاطمه ریوند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/14 1399/12/17 یکشنبه 14:00-20:00 3,000,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 2 عسل زمانی زاده نجاری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/16 1399/12/19 سه شنبه 14:00-19:00 3,000,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 محسن ثقفی مرد 1399/10/7 1399/12/17 یکشنبه 12:00-17:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 2 آرزو زهبی زن 1399/10/9 1399/12/29 شنبه 15:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 ناصر شکرائی راد مرد 1399/10/2 1399/12/29 سه شنبه 15:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 غزل یوسف زاده زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 15:00-19:00 3,400,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 4 علی اصغر الهی زن 1399/10/16 1399/12/20 دوشنبه 09:00-11:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 3 علی اصغر الهی مرد 1399/10/15 1399/12/20 دوشنبه 11:00-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 2 علی اصغر الهی مرد 1399/10/10 1399/12/20 سه شنبه 14:00-18:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 1 علی اصغر الهی زن 1399/10/10 1399/12/20 سه شنبه 09:00-14:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد