عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 مهراد ممدوحی مرد 1399/10/1 1399/12/15 یکشنبه 14:30-19:30 3,669,700 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سمیه کنعانی زن 1399/10/1 1399/12/15 یکشنبه 14:00-17:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سمیه کنعانی زن 1399/10/1 1399/12/15 شنبه 13:00-19:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان مرد 1399/10/17 1399/11/29 یکشنبه - سه شنبه 13:00-15:00 3,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 فرشاد عابدینی سپهر زن 1399/11/1 1399/11/30 پنج شنبه 10:00-13:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 3 نازیلا صالحی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/27 چهارشنبه 16:00-18:00 3,000,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر زن 1399/10/26 1399/12/29 جمعه 13:00-16:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/10/26 1399/12/29 جمعه 10:00-13:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 فرشاد عابدینی سپهر زن 1399/11/2 1399/12/28 پنج شنبه 10:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/10/25 1399/12/27 پنج شنبه 14:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/10/1 1399/10/29 پنج شنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/10/1 1399/12/20 پنج شنبه 10:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/11/1 1399/12/25 دوشنبه 15:00-18:00 2,386,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیاوش اورنگیان مرد 1399/10/1 1399/12/20 سه شنبه 14:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مریم بهرام زاده زن 1399/10/1 1399/12/20 شنبه 14:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیاوش اورنگیان مرد 1399/10/21 1399/12/17 دوشنبه 13:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مریم بهرام زاده زن 1399/10/3 1399/12/20 چهارشنبه 13:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 فیروزه حیدری نوری زن 1399/10/1 1399/12/28 دوشنبه 14:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیاوش اورنگیان مرد 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 14:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیاوش اورنگیان مرد 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 14:00-16:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فیروزه حیدری نوری زن 1399/10/1 1399/12/28 دوشنبه 14:00-17:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 فرشاد عابدینی سپهر زن 1399/10/2 1399/12/30 یکشنبه 14:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/10/2 1399/12/30 یکشنبه 14:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سمیه کنعانی زن 1399/10/2 1399/12/30 دوشنبه - سه شنبه 14:00-20:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 16:00-20:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 14:00-16:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 5 سیدشایان میرغفوری مرد 1399/10/6 1399/12/23 شنبه 15:00-18:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 4 سیدشایان میرغفوری مرد 1399/10/6 1399/12/23 شنبه 15:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیدشایان میرغفوری زن 1399/10/6 1399/12/23 شنبه 15:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیدشایان میرغفوری زن 1399/10/8 1399/12/25 دوشنبه 15:00-18:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیدشایان میرغفوری مرد 1399/10/1 1399/11/27 شنبه 15:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 پرویز صفری جم مرد 1399/11/2 1399/11/30 پنج شنبه 10:00-14:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 پرویز صفری جم مرد 1399/10/27 1399/10/30 پنج شنبه 10:00-12:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 5 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1399/10/21 1399/12/25 یکشنبه 09:00-11:00 2,119,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 4 پرویز صفری جم مرد 1399/10/10 1399/12/20 پنج شنبه 10:00-13:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 مهرزاد اسکندری مرد 1399/10/11 1399/12/20 دوشنبه 13:30-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1399/10/10 1399/12/20 یکشنبه 11:00-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1399/10/10 1399/12/20 دوشنبه 11:00-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد