عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1399/10/1 1399/12/27 چهارشنبه 11:30-12:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 6 الناز عظیمی زن 1399/10/22 1399/11/20 دوشنبه 12:30-13:30 1,055,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 5 الناز عظیمی زن 1399/10/15 1399/11/27 دوشنبه 12:30-13:30 1,055,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 4 الناز عظیمی زن 1399/10/22 1399/11/27 دوشنبه 11:30-12:30 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 3 الناز عظیمی زن 1399/10/22 1399/11/13 دوشنبه 13:30-15:30 229,300 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 2 الناز عظیمی زن 1399/10/29 1399/11/20 دوشنبه 13:30-15:30 458,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 الناز عظیمی زن 1399/10/22 1399/11/6 دوشنبه 13:30-15:30 458,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 2 زهرا امیدی زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 09:00-10:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 09:00-10:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد