عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 وحیدرضا باقری مرد 1399/9/25 1399/12/15 دوشنبه 16:00-19:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/8 1399/11/27 دوشنبه 16:00-19:00 3,669,725 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 حسن آزاده فر زن 1399/10/25 1399/12/28 سه شنبه 16:00-18:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 1 حسن آزاده فر مرد 1399/10/23 1399/12/26 سه شنبه 16:00-18:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/1 1399/12/21 چهارشنبه 12:00-14:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/1 1399/12/21 چهارشنبه 12:00-14:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/9/30 1399/12/24 یکشنبه 11:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/1 1399/12/27 دوشنبه 13:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/16 1399/11/28 سه شنبه 13:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/16 1399/12/5 سه شنبه 13:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 16:00-18:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 14:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 12:00-16:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 غلامرضا صدرالدینی مرد 1399/10/15 1399/12/29 شنبه 14:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 1 غلامرضا صدرالدینی زن 1399/10/15 1399/12/29 شنبه 14:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 3 سعید میرک زن 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه 09:00-18:00 1,700,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 2 سعید میرک مرد 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 16:00-18:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک زن 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 14:00-16:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 سعید میرک مرد 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 15:00-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه 12:00-15:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد