عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرجان زیدآبادی نژاد زن 1399/9/25 1399/12/15 یکشنبه 11:00-14:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی زن 1399/10/18 1399/12/28 پنج شنبه 13:00-16:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1399/10/18 1399/12/28 پنج شنبه 10:00-13:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 انسیه حسنی نیا زن 1399/10/7 1399/12/17 یکشنبه 14:00-17:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1399/10/10 1399/12/20 چهارشنبه 12:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1399/10/1 1399/12/19 چهارشنبه 14:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی مرد 1399/10/1 1399/12/27 چهارشنبه 10:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرجان زیدآبادی نژاد زن 1399/10/1 1399/12/20 دوشنبه 14:00-17:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 نگین واقف وحیدی زن 1399/10/2 1399/12/29 سه شنبه 14:30-19:30 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 18:00-20:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 14:00-18:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد