عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 نسیم صادقی فرد زن 1399/9/25 1399/12/15 دوشنبه 10:00-12:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 وحیدرضا باقری مرد 1399/9/25 1399/12/15 سه شنبه 16:00-19:00 3,669,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 وحیدرضا باقری مرد 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه 09:00-13:00 4,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 نسیم صادقی فرد زن 1399/10/9 1399/11/28 سه شنبه 09:00-12:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 پریسا سلمان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/12/14 پنج شنبه 10:00-14:00 3,000,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 اسماعیل صفری زن 1399/10/6 1399/12/16 شنبه 11:00-16:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 هانیه همت آبادی زن 1399/10/1 1399/12/20 چهارشنبه 12:00-14:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 شکوفه محمدی موحد زن 1399/10/1 1399/12/28 سه شنبه 14:00-17:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 4 اسماعیل صفری مرد 1399/10/15 1399/12/29 یکشنبه 15:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 3 اسماعیل صفری زن 1399/10/15 1399/12/29 یکشنبه 15:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 2 لیلا زارع رنجبر مرد 1399/10/2 1399/12/30 دوشنبه 15:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 لیلا زارع رنجبر زن 1399/10/2 1399/12/30 دوشنبه 15:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 نیلوفر جوهری زن 1399/10/1 1399/12/27 دوشنبه 10:00-12:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 نیلوفر جوهری زن 1399/10/1 1399/12/27 دوشنبه 11:00-14:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 سعید حمیدی فرد مرد 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه 14:30-16:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 تهمینه مومنی زن 1399/10/16 1399/12/25 سه شنبه 11:00-18:00 1,513,750 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 تهمینه مومنی زن 1399/10/10 1399/12/20 سه شنبه 10:00-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد