عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1399/9/25 1399/12/15 شنبه 12:00-14:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 نیلوفر راستگو زن 1399/10/20 1399/12/9 شنبه 10:00-11:00 3,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1399/10/20 1399/12/23 شنبه 15:00-17:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 3 سعید میرک مرد 1399/10/17 1399/12/20 چهارشنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 سعید میرک زن 1399/10/17 1399/12/20 چهارشنبه 12:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1399/10/1 1399/12/19 چهارشنبه 11:00-13:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سهیلا فاروقی زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه 11:00-13:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1399/10/15 1399/12/29 دوشنبه 15:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 3 سعید میرک زن 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه 09:00-18:00 1,700,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 سعید میرک مرد 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 16:00-18:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک زن 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه 14:00-16:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/11/6 دوشنبه 14:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/11/27 دوشنبه 14:00-16:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/12/27 چهارشنبه 11:00-14:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/12/27 چهارشنبه 11:00-14:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 10:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 فاطمه بزرگی زن 1399/10/16 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-18:00 3,020,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 ابوالفضل حیاتی مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه 12:00-15:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1399/10/1 1399/12/30 چهارشنبه 15:00-18:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 فاطمه مرادی اعلا زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه 11:00-13:00 3,027,522 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 فاطمه مرادی اعلا زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه 11:00-13:00 3,027,522 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 4 آیدا امیری مقدم زن 1399/10/13 1399/10/30 چهارشنبه 10:00-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 3 آیدا امیری مقدم زن 1399/10/13 1399/10/30 چهارشنبه 10:00-14:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 آیدا امیری مقدم زن 1399/10/13 1399/10/30 چهارشنبه 14:00-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1399/10/13 1399/10/30 چهارشنبه 14:00-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 علی اصغر الهی زن 1399/10/21 1399/12/25 سه شنبه 09:00-11:00 1,513,750 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 علی اصغر الهی مرد 1399/10/10 1399/12/20 سه شنبه 14:00-18:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 ریحانه مشهدی زن 1399/10/1 1399/12/30 چهارشنبه 14:00-16:00 1,513,770 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه 13:00-13:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه 11:30-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 مارال قاسمی زن 1399/10/15 1399/12/28 چهارشنبه 10:00-11:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 مارال قاسمی زن 1399/10/10 1399/12/29 دوشنبه 13:00-15:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد